योजना र नितिहरु

नीति तथा कार्यक्रमहरु

 • स्थानीय तहहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने
 • प्रदेश तथा संघ सरकारका विकासका योजनाहरु मार्फत विद्यालयको सरकारसँगको सम्बन्ध सुदेढ गर्ने
 • प्रचारप्रसारको सम्वन्धमा निम्नानुसारका माध्यमवाट कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने
  • विद्युतिय सञ्चार माध्यमहरु
  • फ्लेक्स वोर्ड, व्यानर, होडिङ्गवोर्ड
  • मुद्रित सामग्रीहरु
 • अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
 • पशुपालन, नगदेवालि, फलफुल तथा जडिवुटि जन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने
 • विभिन्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुसंग समन्वय गरी शैक्षिक कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने
 • विविध कार्यक्रमहरु मार्फत समुदायलाई लाभान्वित वनाउने
 • विभिन्न ल्न्इ,क्ष्ल्न्इ लगायतका संघ संस्थाहरुसंग सहकार्य गरी कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने
 • बालमैत्री वातावरणमा प्रविधिमैत्री सिकाई सुनिश्चित हुने विद्यालय वातावरण निर्माण गर्ने
 • शिक्षक कर्मचारीको पेशागत विकासका लागि सक्षमता अभिवृद्धि तालिमहरु सञ्चालन गर्ने

अनुगमन योजना

 • वि.व्य.स. तथा शि.अ.सं बाट निरन्तर अनुगमनको वातावरण निर्माण गर्ने
 • सम्बन्धीत विषयका विज्ञहरुबाट अवलोकन अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाउने
 • स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने
 • CTEVT तथा सम्बद्ध निकायहरुबाट अनुगमन, राय सुझाव माग तथा पृष्ठपोषणका लागि अनुरोध गर्ने
 • विद्यालयले आचारसंहिता निर्माण गरी स्व मूल्यांकन प्रणालीबाट सँस्थाको योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने

अपेक्षित उपलब्धी

 • राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वजारमा खपत हुन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने
 • उत्पादित जनशक्ति रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा सहभागी गराउने
 • कृषि अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने
 • छोटा अवधिका तालिमहरु आयोजना गर्ने
 • अध्ययन भ्रमण, तालिम जस्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
 • व्यवस्थित प्रयोगशाला निर्माण गर्ने
 • व्यवस्थित पुस्तकालय तथा ई पुस्तकालय निर्माण गर्ने
 • आधुनिक प्रविधिको प्रयोगवाट शिक्षण तथा प्रशासनिक कार्यहरु सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने
 • सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर कक्ष निर्माण गर्ने
 • रोजगार तथा परामर्श डेक्सलाई अझ प्रभावकारी वनाउदै अभिभावक समेतमा जागरुकता अभिवुद्धि गर्ने
 • व्यवसायिक कृषि फर्महरु स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराई विद्यालय र समुदाय विचको सहकार्यलाई वढाउने
 • स्थानिय तह तथा सम्वद्ध निकाय मार्फत अनुगमन र सुपरिवेक्षण गराई पृष्ठपोषण मार्फत आगामी योजनाहरु निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने